Uncategorizedסיוע סיעודי ממשרד הביטחון

סיוע סיעודי שניתן לקבל ממשרד הביטחון

אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, עוזר בסיוע אישי תפקודי לרווחתם של הורים שכולים הנזקקים לעזרה. הורים שכולים העונים לתנאים שנקבעו ונמצאים זכאים יכולים לקבל סיוע אישי תפקודי במקרים של מגבלות רפואיות המקשות על התפקוד היומיומי.

הסיוע ניתן בשני אופנים : על ידי תשלום לחברות הסיעוד השונות עבור שעות עזרה של מטפל או מטפלת סיעודית מקומית או על ידי תשלום למשפחות המעסיקות עובד זר ברישיון.

ישנה אפשרות להמרת חלק משעות הסיעוד בבית לפעילות במרכז יום עבור ההורים השכולים. הסיוע המקסימאלי הוא עד 80 שעות לבודד ועד 120 שעות לזוג והוא נקבע על פי המצב הרפואי

על מנת לקבל את העזרה, צריך למלא טפסים שונים כולל טופס תפקודי. חשוב לציין כי לעומת ביטוח לאומי, כאן מצבו התפקודי של הזכאי אינו נבדק על ידי מעריך, אלא נקבע בהתאם לדוח התפקודי שממלא רופא המשפחה של הזכאי בצירוף האבחנות הרפואיות.

את הטפסים בצירוף הבקשה יש להגיש לעובד הרווחה במחוז מגוריכם, בכדי לבחון אותה ואת גובה הסיוע. חולי סרטן הזקוקים לטיפול כימותרפי, וחולי לב יוכלו לקבל את הסיוע באופן מיידי. במקרי אשפוז בבי"ח או במוסד שיקומי, תינתן העזרה במשך שלושים ימי האשפוז הראשונים, בכדי להמשיך את הסיוע ניתן להגיש בקשת הגדלת הסיוע עד למקסימום האפשרי.

את הטפסים הנדרשים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד הביטחון באגף משפחות הנצחה ומורשת, וכן ניתן לקבל מידע נוסף במרכז השירות הטלפוני וכמובן לפנות לעובדי הרווחה במחוז מגוריכם.

סיוע יומיומי על ידי מטפל מקומי או עובד זר

הסיוע היומיומי על ידי מטפל מקומי או על ידי עובד זר, מיועד לטיפול אישי בזכאי ולא עבור עבודות ניקיון בביתו.

איך ניתן לממש הזכאות לקבלת מטפל?

בכדי לממש הזכאות לקבלת מטפל יש לפנות לקצין התגמולים במחוז המגורים ולהביא בפניו את הטפסים הבאים  :

  • טופס בקשה
  • –           טופס תפקוד ואבחנות רפואיות החתום על ידי רופא המשפחה בקופת החולים, שמעיד על מצבו הרפואי והתפקודי של הזכאי ועל בני המשפחה המתגוררים עימו
  • –           אישור מהמוסד לביטוח לאומי על אי קבלת קצבת סיעוד

קצין התגמולים יבדוק את המסמכים וייתכן כי יבקש מסמכים נוספים המעידים על הכנסות ממקור כל שהוא אם קיים. על בסיס הנתונים האלה, יוכל הזכאי לקבל אישור עקרוני אשר יציין את הנתונים הבאים :

  •   מספר השעות המאושרות
  • –            האם המטפל מועסק על ידי חברת כוח אדם
  • –           סכום הסיוע המאושר
  • –           האם ההורה מעסיק עובד זר
  • –           משך תקופת הסיוע הניתנת.

מהן האפשרויות להעסקת מטפל?

ישנן שתי אפשרויות לגבי העסקת מטפל כדלהלן :

  1. העסקת עובד מקומי, על ידי חברת סיעוד הקשורה בחוזה עם אגף משפחות שכולות במשרד הביטחון. הזמנת המטפל תתבצע על ידי עובד הרווחה המחוזי במחוז מגוריכם.   חשוב לציין כי חלק מתפקידן של חברות הסיעוד הקשורות בחוזה עם האגף הוא להכשיר את המטפל ,לפקח על עבודתו, וכן להיות אחראיות לכל תנאי ההעסקה של המטפל, כולל תנאים ביטוחיים וסוציאליים. לא יינתן אישור מהאגף למשפחות שכולות, להעסקת בני משפחה מדרגה ראשונה.
  2. 2.       העסקת עובד זר, ההיתר להעסקת עובד זר הוא באחריותו של משרד הפנים, האגף יצרף מכתב המלצה אך אין ביכולתו להשפיע על קביעת הזכאות להעסקת עובד זר.  הקריטריונים וגובה ההשתתפות של הזכאי במימון עובד זר זהים לתנאי העובד המקומי. לכן הורה המקבל סיוע בידי הזולת על ידי מטפל באמצעות תגמול חודשי יהיה אחראי בעצמו על התנאים הסוציאליים והביטוחיים של המטפל שלו.